Trang chủChứng khoánKhối ngoại xả blue-chips, loạt trụ kéo sập chỉ số cuối phiên